Regulamin „Ostoya Festival 2021”

89-608 Swornegacie, Płęsno 2,  (Ostoya nad Brdą)

12-15 sierpnia 2021

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Ostoya Festival 2021, która odbędzie się w dniach 12-15 sierpnia 2021 na terenie posesji Płęsno 2 (dalej: „Festiwal”).

2. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Ostoya Kultury (dalej: „Organizator”).

3. Przewodniczącym Festiwalu jest Organizator, reprezentowany przez członków Zarządu  Fundacji Ostoya Kultury:  (dalej: „Przewodniczący”)

4. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na Festiwal organizowany przez Organizatora, akceptują postanowienia regulaminu.

5.  Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały na terenie Festiwalu podczas jego trwania. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Festiwalu zobowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.

6. Znaczenia określeń używanych w Regulaminie:

“Bilet” oznacza jednorazową indywidualną zgodę wejścia na Festiwal, który przy pierwszym wejściu na Teren Festiwalu podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);”Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Festiwalu za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski, której wzór ustala Organizator, umieszczonej na trwałe na ręce; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Festiwalu dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;

 „Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza m.in. wolontariuszy powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Festiwalu, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Festiwalu oraz wolontariuszy wyznaczających ścieżki poruszania się po terenie.

„Teren Festiwalu” oznacza teren, na którym odbywa się Festiwal.

„Uczestnik” oznacza osobę uczestniczącą w Festiwalu na podstawie ważnej Wejściówki, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia lub osoba, która nie ukończyła 18 roku życia będąca pod opieką osoby dorosłej (osoba taka przebywa tylko i wyłączne na odpowiedzialność osoby dorosłej);

„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7. Identyfikatory i można uzyskać poprzez zakup biletu na stronie internetowej festiwalu pod adresem: https://ostoyafestival.pl/ lub przy wejściu na teren festiwalu i dokonanie wymiany biletu na Wejściówkę.

8. Warunkiem wejścia na teren Festiwalu jest zakupienie biletu, okazanie go przy wejściu na Teren Festiwalu i dokonanie wymiany biletu na Identyfikator.

  10.   Liczba Identyfikatorów jest ograniczona i wynosi ona 900 sztuk.

  11.  Otrzymany Identyfikator nie podlega zamianie ani zwrotowi.

  12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu bez wcześniejszego uprzedzenia.

       13.  Wjazd na Teren Festiwalu mają pojazdy oznaczone Kartą Pojazdu, wydawaną przez Służby   Porządkowo- Informacyjne przy wejściu na Teren Festiwalu.

  14. Wszystkie pojazdy muszą zostać zaparkowane wyłącznie w obszarach wyznaczonych przez Organizatora. Wskazywaniem konkretnych miejsc do parkowania zajmują się Służby Porządkowo- Informacyjne.

  15.  Parking na Terenie Festiwalu nie jest parkingiem strzeżonym.

  II PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Każda osoba, która przebywa na Terenie Festiwalu jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem. Wstęp na Teren Festiwalu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz przyjęciem jego postanowień bez zastrzeżeń.

 2. Uczestnik ma obowiązek nosić Identyfikator – opaskę na ręku na Terenie Festiwalu  w sposób umożliwiający szybką identyfikację. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie lub odsprzedaż opaski

 3. Organizator Festiwalu może odmówić wstępu na Festiwal osobom:

  1. nie posiadającym Identyfikatora/opaski na rękę;

  2. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,  psychotropowych lub innych podobnie działających substancji;

  3. posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub  substancje zakazane postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  4. posiadającym inne niebezpieczne przedmioty;

 1. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku Festiwalu;

 1. nieposiadającym dokumentu tożsamości potwierdzającego osiągnięcie pełnoletniości w przypadku osoby pragnącej wejść na Teren Festiwalu indywidualnie lub opiekuna małoletniego.

 1. Oceny przedmiotów jako niebezpiecznych dokonują Służby Porządkowe Informacyjne.

 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Festiwalu:

  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;

  2. materiałów wybuchowych;

  3. wyrobów pirotechnicznych;

  4. materiałów pożarowo niebezpiecznych;

  5. napojów alkoholowych;

  6. środków odurzających lub substancji psychotropowych;

  7. dronów;

  8. kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu.

 3. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu  zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Festiwalu, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 4. Podczas Festiwalu Uczestnicy będą mogli spożywać alkohol zakupiony w wyznaczonych punktach sprzedaży tylko w obrębie wydzielonych ogródków piwnych.

 5. Podczas Festiwalu obowiązuje zakaz kąpieli w rzece. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za złamanie powyższego zakazu oraz jego skutki.

 6. Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż biorąc udział w Festiwalu będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Festiwalu będą używane światła stroboskopowe i lasery oraz innego rodzaju efekty świetlne i dźwiękowe.

 7. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 8. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w dniu zakończenia Festiwalu na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Fundacja Ostoya Kultury, Płęsno 2, 89-608 Swornegacie, lub w punkcie informacyjnym Festiwalu. Jeżeli uczestnik nie zgłosi faktu reklamacji w czasie trwania wydarzenia, traci prawo do reklamacji w terminie późniejszym.

 9. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 11 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego lup pisemne pokwitowanie odbioru reklamacji przez Służby Porządkowe i Informacyjne.

 10. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy podlegają nie podlegają ewentualnym reklamacjom.

 11. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator zapewnia podjęcie niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu utrzymania pokojowego charakteru Festiwalu. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

   a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

   b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;

   c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

2.  Służby Porządkowe i Służby Informacyjne mogą żądać natychmiastowego opuszczenia terenu Festiwalu przez osoby zachowujące się niebezpiecznie lub nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu.

3.  Organizator może rozwiązać Festiwal, jeśli Uczestnicy nie będą podporządkowywali się zarządzeniom służb porządkowych lub dokonywali czynów zabronionych na Terenie Festiwalu.

4. Wydawanie zarządzeń związanych z ochroną bezpieczeństwa należy do kompetencji Służb Porządkowo-Informacyjnych.

5.  Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Festiwalu z uzasadnionych powodów, a ponadto prawo do zmiany programu bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

6.  Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonego Festiwalu lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Festiwalu przez okres co najmniej 60 dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

7. Niezależnie od postanowień pkt. 6 Organizator utrwala przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Festiwalu oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a także sponsorów Festiwalu.

8.  Wizerunek osób przebywających na Terenie Festiwalu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych na co uczestnik wyraża zgodę z chwilą wejścia na Teren Festiwalu.

 9. Organizator lub odpowiednio sponsor może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Festiwalu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.

IV SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO

 1. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w dniu wydarzenia będzie poddany/a kwarantannie, nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Festiwalu.

 2. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Festiwalu  miałby/aby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną; ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Festiwalu.

 3. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Festiwalu miałby/aby objawy chorobowe ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Festiwalu.

 4. Kupujący Bilety dla osób trzecich oświadcza, że poinformował posiadaczy Biletów o treści powyższych oświadczeń i, że posiadacze Biletów złożyli je w swoim imieniu za jego pośrednictwem.

 5. W wypadku wykrycia, że w Festiwalu brała udział osoba zakażona wirusem SARS-COV-2, Uczestnik wyraża zgodę, aby Organizator będący administratorem danych osobowych Uczestników udostępnił ich dane osobowe Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

 6. Osoby uczestniczące w Festiwalu zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

 7. Organizator ma prawo do usunięcia z Terenu Imprezy Uczestników niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.

 8. Na Terenie Festiwalu należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.

 9. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Imprezy.

 10. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną przez cały okres przebywania na terenie Imprezy.

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem danych osobowych w postaci utrwalonych za pomocą urządzeń rejestrujących wizerunków Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Festiwalu jest Organizator, którego siedziba mieści się w Płęsno 2, 89-608 Swornegacie. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu: matisto76@gmail.com

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. zapewnienia bezpieczeństwa mienia i uczestników Festiwalu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO)  czas przetwarzania miesiąc od zakończenia imprezy;

b. dokumentacyjnym oraz sprawozdawczym Fundacji w odniesieniu do wszelkich urzędów i instytucji w związku z realizacją zadania publicznego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO) przez czas przetwarzania 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zorganizowano Festiwal;

c.  reklamowym oraz promocyjnym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO)  czas przetwarzania do momentu podjęcia decyzji przez Organizatora o usunięciu materiałów promocyjnych z udostępnionych miejsc;

d. w celu ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z organizacji Festiwalu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO)  czas przetwarzania 7 lat liczonych od dnia rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej).

3.  Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i zgłoszenia sprzeciwu, co do przetwarzania realizowanego na podstawie uzasadnionego interesu.

4.  Osoby, których dane dotyczą posiadają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania danych osobowych.

5.  W celu skorzystania z praw przysługujących na mocy RODO lub w celu pozyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy skontaktować się z Fundacją za pośrednictwem adresu matisto76@gmail.com

6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby móc wziąć udział w Festiwalu.

7.  Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie pracownikom, współpracownikom, wolontariuszom Fundacji oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Nadto, Dane osobowe mogą być ujawnione odpowiednim służbom, urzędom i organom państwowym, upoważnionym do żądania od Organizatora ujawnienia danych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2021 r.

2.  Do kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy Prawo o Zgromadzeniach oraz Kodeks Cywilny.

3.  Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom w drodze umieszczenia stronie internetowej Festiwalu http://www.ostoyafestival.pl/ oraz wywieszenia przy bramce wejściowej oraz punkcie informacyjnym.